کلکسیون قوانین مجموعه داری
Ad
Ad

آمار

برای دریافت قوانین مجموعه داری اینجا را کلیک نمایید

 ————————————————————————————————————–

قوانین کلکسیونری

برای دریافت فایل pdf ( قوانین ) اینجا را کلیک نمایید

—————————————————————————————————————

آییننامه مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز

آیین‌نامه‌
مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی‌-
تاریخی منقول مجاز

شماره‌ : .28547ت‌32357هـ

تاریخ‌ : 1384.05.10

سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌- سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 4647ـ842.1 مورخ
1384.5.2سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد بندهای “الف‌” و “و” ماده
(114) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌-
مصوب 1383ـ و مواد مربوط به قانون راجع به‌حفظ آثار ملی‌- مصوب 1309ـ، آیین‌نامه
مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال‌فرهنگی‌- تاریخی
منقول مجاز را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه‌ مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌
اموال فرهنگی‌- تاریخی منقول مجاز
فصل‌ اول‌- تعاریف‌:
ماده‌ 1ـ کلیه آثار فرهنگی‌- تاریخی و هنری غیردولتی که ویژگیهای علمی‌- فنی آنها
در آیین‌نامه اموال‌فرهنگی‌- تاریخی و هنری دولتی تعریف شده است‌، مشمول مقررات
این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده‌ 2ـ اموال بدلی به اموالی گفته می‌شود که بدون سوء نیت از روی یک اثر تاریخی،فرهنگی و هنری درجنس یا ابعاد یا رنگ متفاوت و به قصد معرفی تجاری ساخته شده است وبدلی بودن آن در محل قابل رویت‌از آن و همچنین نام کارگاه سازنده آن حل شده باشد.
ماده‌ 3ـ موزه یک نهاد دائمی با هدف ارایه خدمات فرهنگی‌، آموزشی و پژوهشی از طریق،نمایش آثارفرهنگی‌- تاریخی و هنری به عموم جامعه است‌.
موزه‌ها مجاز به گردآوری آثار، نگهداری‌، نمایش و مبادله آثار متعلق به خودمی‌باشند.
تبصره‌- به موزه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند،موزه‌خصوصی گفته می‌شود.
ماده‌ 4ـ مجموعه‌دار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که بدون قصد تجارت نسبت به،گردآوری ونگهداری اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می‌کند.
ماده‌ 5- مجموعه اموال فرهنگی‌- تاریخی یا هنری به تعدادی از اموال فرهنگی‌-تاریخی و هنری اطلاق‌می‌شود که علاوه بر ارزش فرهنگی‌- تاریخی و هنری هریک از
آنها، اجتماع آنها هویتی مستقل ایجاد و ارزش‌و هویتی مضاعف به وجود می‌آورد.
ماده‌ 6ـ اجزا و قطعات آثار و ابنیه تاریخی‌- فرهنگی که به عللی از محل اصلی قلع،شده و حکم مال‌غیرمنقول را پیدا کرده‌اند، در حکم اموال فرهنگی تاریخی محسوب،می‌شوند.
ماده‌ 7- موزه های تخصصی به موزه‌هایی گفته می‌شوند که توسط دستگاههای دولتی‌،نهادهای عمومی یااشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی در یک یا چند موضوع که با هم ارتباط ماهوی دارند، تشکیل‌می‌شوند.
ماده‌ 8- مؤسسات کارشناسی به موسساتی گفته می‌شود که حداقل با حضور سه نفر کارشناس واجدصلاحیتهای موضوع ماده (3) که در موضوع واحدی دارای تحصیلات و تجارب مرتبط هستند، تشکیل‌می‌شوند.
مؤسسات کارشناسی می‌توانند نسبت به بررسی‌، شناسایی‌، تشخیص قدمت‌، اصالت و ارزشیابی آثارمنقول یا غیرمنقول اقدام نمایند.
تبصره‌ 1ـ مجوز کارشناسی آثار منقول و یا غیرمنقول به تشخیص سازمان می‌تواند به شخص حقیقی نیزواگذار گردد، در این صورت شخص حقیقی می‌تواند از عنوان “دفترکارشناسی‌” استفاده کند.
تبصره‌ 2ـ در صورت وجود کارشناسان واجد صلاحیت در هر دو رشته آثار منقول وغیرمنقول‌، سازمان‌می‌تواند اجازه کارشناسی در هر دو رشته یادشده را به مؤسسه واحداعطا نماید.
ماده‌ 9ـ کارگاههای مرمت آثار فرهنگی‌- تاریخی به موسساتی گفته می‌شوند که با حضورحداقل سه نفراز کارشناسان واجد صلاحیتهای موضوع این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند.
مؤسسات مذکور می‌توانند خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه مرمت آثار منقول وغیرمنقول فرهنگیتاریخی ارایه نمایند.
ماده‌ 10ـ مؤسسات مدیریت محوطه‌های فرهنگی تاریخی و موزه‌ها به موسساتی گفته می‌شوند که باحضور حداقل پنج نفر از کارشناسان و پرسنل مشخص از جمله معماران‌،باستان‌شناسان‌، مردم‌شناسان وسایر تخصصهای مرتبط با مدیریت تخصصی و پشتیبانی محوطه‌ها و موزه‌ها تشکیل می‌شوند و خدماتی ازجمله خدمات نگهداری‌، معرفی‌،برنامه‌ریزی آموزشی‌، توسعه منابع انسانی‌، مرمت‌، احیا، انتشارات‌، حفاظت‌فیزیکی و سایر خدمات جنبی ارایه می‌دهند.
تبصره‌- واگذاری اداره محوطه‌های فرهنگی – تاریخی و موزه‌های دولتی به مؤسسات مذکور، علاوه بررعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه‌، تابع مقررات آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب‌هیأت وزیران خواهد بود.
ماده‌ 11ـ کارگاههای هنرهای سنتی به کارگاههایی گفته می‌شوند که حداقل با حضور یک نفر هنرمندهنرهای سنتی تشکیل و فعالیت می‌کنند.

فصل دوم‌- ثبت آثار فرهنگی تاریخی و هنری در فهرست آثار ملی کشور
ماده‌ 12ـ اموال فرهنگی تاریخی و هنری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائزاهمیت ملی است‌، در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد.
ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن در تغییر ایادی‌نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده‌ 13ـ اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی است‌، درفهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت خواهد شد.
پرونده کارشناسی ثبت اثر در دو نسخه تهیه و یک نسخه در آرشیو آثار ملی منقول کشورنگهداری و یک‌نسخه دیگر به مالک داده خواهد شد.
ماده‌ 14ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی‌، فنی و علمی لازم رابرای حفاظت ازآثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارایه خواهد کرد.
اقدامات مرمتی و حفاظتی که به تشخیص سازمان ضروری تشخیص داده شود، به هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عوض نخواهد شد.
ماده‌ 15ـ هرگونه استفاده پژوهشی‌، فرهنگی و معرفی از قبیل چاپ و نشر عکس‌، پوستر،ارایه درنمایشگاههای انفرادی یا عمومی و موزه‌های خصوصی و دولتی و نظایر آن بارعایت قوانین ناظر به موضوع ازجمله حقوق قانونی مالک یا دارنده قانونی اثر است‌.این حقوق قابل انتقال به غیر می‌باشد.
ماده‌ 16ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات و تدابیر لازم را برای ایجادزمینه‌های حسن‌استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی فراهم ودستورالعملهای لازم را تدوین و ابلاغ خواهدکرد.
ماده‌ 17ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور دستورالعمل ساماندهی اطلاعاتی‌،کالبدی و مرمت‌هریک از آثار موضوع این فصل را در زمان ثبت اثر تدوین و به مالک تسلیم و خدمات کارشناسی‌، فنی و مالی لازم را برای تحقق دستورالعملهای فوق به مالکارایه خواهد کرد.
ماده‌ 18ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بانک اطلاعات اموال فرهنگی‌- تاریخی وهنری منقول‌متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ذکر مشخصات مالک اثر، ایجاد وامکان دسترسی مالکان آثار،محققان‌، مجموعه‌داران و موزه‌داران خصوصی به بانک اطلاعاتی مذکور را فراهم خواهد کرد.
ماده‌ 19ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمهیدات لازم را برای حضور و مشارکت مالکان ومجموعه داران آثار فرهنگی‌- تاریخی و هنری و موزه‌های خصوصی درنمایشگاههای بین‌المللی فراهم‌خواهد کرد.
هزینه‌های مترتب بر این امر و نیز مدیریت و حفاظت از این قبیل آثار در مدت برگزاری نمایشگاه برعهده‌سازمان خواهد بود.
تبصره‌- در صورتی که نمایشگاههای موضوع این ماده انتفاعی باشد، سهم مالکان خصوصی براساس‌قرارداد فی مابین محاسبه و پرداخت خواهد شد.

فصل‌ سوم‌- موزه‌ها و مجموعه‌های‌ خصوصی‌
ماده‌ 20ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی تاریخی و هنری‌ایرانی یا خارجی اقدام می‌نمایند، باید از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروانه مخصوص دریافت‌نمایند.
ماده‌ 21ـ مجموعه داران حق اشتغال به تجارت اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری ندارند ودر پایان هرسال لیست اموال فرهنگی تاریخی و هنری در اختیار خود را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارایه‌خواهند کرد.
ماده‌ 22ـ مجموعه داران می‌توانند نسبت به تشکیل نمایشگاههای انفرادی یا گروهی یا ایجاد شرایط‌لازم برای بازدید عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در مجموعه‌ها اقدام نمایند.
ماده‌ 23ـ مبادله اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری بین مجموعه داران و همچنین موزه‌های خصوصی‌بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه داران و موزه داران خصوصی می‌توانند نسبت به فروش بعضی‌از اموال فرهنگی تاریخی متعلق با کسب اجازه خاص ازسازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظورتجهیز یا تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی
و هنری در اختیار خود اقدام کنند.
ماده‌ 24ـ موزه‌های خصوصی با اخذ پروانه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تحت نظارت‌علمی و فنی سازمان مذکور تاسیس می‌شوند و فعالیت خواهند کرد.
ماده‌ 25ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین موزه‌های پژوهشی‌- تخصصی وابسته به سایردستگاههای دولتی می‌توانند به منظور تکمیل مجموعه اموال فرهنگی تاریخی و هنری موزه‌های خصوصی‌، به‌طور موقت و با اخذ تضمین مناسب‌، اموال فرهنگی تاریخی و هنری متعلق به خود را به موزه‌های خصوصی‌امانت دهند، در این صورت ضوابط حفاظتی امنیتی و معرفی آثار مذکور به طور کتبی به موزه امانت گیرنده‌ابلاغ و بر اجرای آن از سوی دستگاه امانت‌گزار نظارت خواهد شد.
ماده‌ 26ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستورالعملهای ناظر به شرایط و نحوه احراز صلاحیت‌متقاضیان‌، نحوه فعالیت و مدیریت موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی و همچنین شرایط نحوه صدور، مدتاعتبار و شرایط تعلیق یا ابطال پروانه‌های صادر شده را ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین وپس از تصویب شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ خواهد کرد.
ماده‌ 27ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به منظور حمایت از مالکان و دارندگان قانونی اموالفرهنگی و نیز حمایت از فعالیت موسسات‌، کارگاهها و موزه‌های خصوصی موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیررا انجام خواهد داد:
الف‌- اماکن تاریخی متعلق به سازمان را که جزء نفایس ملی محسوب نمی‌شوند، به‌طور رایگان به مدتمحدود و یا اجاره به شرط تملیک در اختیار مجموعه‌ها، موزه‌ها و کارگاههای مرمت اموال فرهنگی تاریخیقرار خواهد داد.
ب‌- از محل کمکهای فنی و اعتباری منظور در بودجه‌های سنواتی‌، تسهیلات لازم را به قیمت تمام شده‌دریافت و به مؤسسات مذکور تخصیص و تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات دریافتی این‌قبیل مؤسسات را پرداخت خواهد کرد.
ج‌- مرمت آثار فرهنگی تاریخی متعلق به مؤسسات موضوع این آیین‌نامه در کارگاههای متعلق به سازمان‌،به قیمت تمام شده انجام خواهد شد.
دـ از محل بودجه سنواتی سازمان متناسب با فعالیتهای مؤسسات مذکور یارانه بلیط ورودی پرداخت‌نماید.

فصل‌ چهارم‌- تجارت‌ اموال‌ فرهنگی‌- تاریخی‌ و هنری‌
ماده‌ 28ـ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی‌- تاریخی حاصل از حفاریهای باستان‌شناسی یا حفاریهای‌غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی‌- فرهنگی غیرمنقول ممنوع است‌.
ماده‌ 29ـ اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی‌- هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز تاسیس از رییس‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است‌.
رییس سازمان در صدور یا عدم صدور مجوز یادشده مختار است‌.
تبصره‌- تاسیس نمایشگاههای دائم و موقت و مجموعه داران اموال فرهنگی‌- تاریخی وهنری تابعشرایط مزبور است‌.
ماده‌ 30ـ صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق منوط به رعایت ضوابط ودستورالعملهای‌صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است‌.
ماده‌ 31- ضوابط و شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت سازمان بر فعالیت دارندگان آن براساس‌دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.
ماده‌ 32ـ به اشخاص مشروح زیر مجوزهای موضوع ماده (29) داده نخواهد شد:
الف‌- کسانی که براساس احکام صادر شده از محاکم قضایی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌شده‌اند.
ب‌- کسانی که به علت ارتکاب به جرایم علیه میراث فرهنگی در محاکم قضایی محکوم شده‌اند.
ج‌- کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند، تا صدور قرارمنع تعقیب یا حکم برائت‌.
د- کسانی که براساس دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان فاقد صلاحیت علمی یا حرفه‌ای تشخیص‌داده شوند.
ماده‌ 33ـ متقاضیان صدور مجوزهای موضوع ماده (1)، صورت آثار فرهنگی‌- تاریخی وهنری دراختیار خود را براساس فرمها و دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنظیم وقبل از شروع فعالیت یک نسخه از آن را به سازمان تسلیم
خواهند کرد.
ماده‌ 34ـ دارندگان مجوز دارای دفاتر مخصوصی خواهند بود که از سوی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تهیه می‌شود و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت‌.
فهرست کلیه آثار فرهنگی‌- تاریخی موجود و آثاری که خریداری شده یا فروخته شده است
همراه باقیمت‌، تاریخ و مشخصات طرف معامله در دفتر مذکور و فرمهای مربوط درج و یک نسخه از فرمها در پایان‌هر ماه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلیم خواهد شد.
ماده‌ 35ـ تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری که خرید و فروش آنها در کشور مجازاست‌، برعهده کارشناسانی خواهد بود که صلاحیت علمی و حرفه‌ای آنها توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تعیین می‌شود.
تبصره‌- سازمان اسامی کارشناسان یادشده را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده‌ 36ـ در صورتی‌که کارشناسان اموال فرهنگی‌- تاریخی پروانه‌های موضوع ماده (1)را دریافت‌نمایند، صرفا در حدود فعالیت مجاز خود مجاز به اظهارنظر کارشناسی بوده واز دخالت در موارد دیگرممنوع می‌باشند.
ماده‌ 37ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اماکن موضوع این آیین‌نامه را بازرسی ودر صورت‌احراز تخلف از سوی دارندگان مجوز نسبت به ابطال موقت یا دائم پروانه اشتغال اقدام خواهد کرد.
دستورالعملهای ناظر به اجرای این ماده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ظرف شش ماه پس‌از تصویب این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ خواهد شد.

فصل‌ پنجم‌- موزه‌های‌ تخصصی‌ و پژوهشی‌
ماده‌ 38ـ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اجازه داده می‌شود ازمحل اعتبارات عمومی نسبت به ایجاد موزه‌های پژوهشی و تخصصی در حوزهوظایف قانونی خود اقدام‌نمایند.
ماده‌ 39ـ موزه‌های مذکور به لحاظ اداری و مالی تابع دستگاه اجرایی ذی‌ربط و ازنظر مقررات مربوط به‌مدیریت موزه‌، موزه داری و موزه‌آرایی تابع ضوابط ودستورالعملهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌خواهند بود.
ماده‌ 40ـ نگهداری و مدیریت اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری موجود در این قبیل موزه‌ها تابع مقرراتآیین‌نامه اموال فرهنگی‌- تاریخی و هنری دولتی خواهد بود.

فصل‌ ششم‌- تاسیس‌ مؤسسات‌ مشاوره‌، کارشناسی‌ و کارگاههای‌ مرمت‌
ماده‌ 41ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت مؤسسات
موضوع‌بند “و” ماده (114) براساس مقررات زیر اقدام خواهد کرد:
ماده‌ 42ـ موسساتی که به موجب مقررات این آیین‌نامه مجوز فعالیت دریافت می‌کنند
علاوه بر ارایه‌خدمات علمی‌- فنی و کارشناسی در داخل کشور، می‌توانند با رعایت
مقررات ناظر به موضوع و اخذ مجوز ازسازمان میراث فرهنگی و گردشگری خدمات مذکور را در خارج از کشور نیز ارایه نمایند.
ماده‌ 43ـ تشخیص صلاحیت علمی و فنی برای صدور مجوز فعالیت و رتبه‌بندی مشاوران حقیقی وحقوقی‌، کارگاهها، مؤسسات کارشناسی و کارشناسان حقیقی‌، کارگاههای مرمت ومرمتگران حقیقی ومؤسسات مدیریت محوطه‌های فرهنگی‌- تاریخی و موزه‌ها و همچنین
تعیین حق‌الزحمه آنها رده‌بندی وتعیین سقف ورودیه موزه‌های خصوصی براساس دستورالعملهای مصوب شورای‌عالی میراث فرهنگی وگردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است‌.
تبصره‌ 1- به منظور انجام موارد فوق کارگروه فنی با ترکیب زیر در سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری‌تشکیل می‌شود:
1ـ یکی از معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رییس کارگروه‌.
2ـ مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
3ـ پنج نفر کارشناس خبره به تعیین رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌.
4ـ مدیرکل ستادی ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌.
تبصره‌ 2ـ مصوبات کارگروه به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گزارش و با امضای
نامبرده‌ابلاغ و رسمیت می‌یابد.
ماده‌ 44ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است‌:
1ـ تصویب یا تغییر در شرح خدمات و تخصصهای مربوط به موسسات‌، کارگاهها و کارشناسان
موضوعاین آیین‌نامه‌.
2ـ تصویب احراز صلاحیت متقاضیان برای صدور مجوز فعالیت‌.
3ـ نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز فعالیت و ارزیابی سالانه‌.
4ـ کارگروه فنی در صورت عدم رعایت ضوابط فنی‌، علمی‌، اداری و حقوقی ناظر به موضوع
فعالیتمؤسسات کارگاهها و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه می‌تواند لزوم اصلاح
عملکرد آنها را به طور کتبی و باذکر مورد تذکر دهد و در صورتی‌که در مهلت مقرر که حداکثر یک ماه خواهد بود، اصلاحات مورد نظر انجامنگیرد، کارگروه فنی می‌تواند مجوز
فعالیت مؤسسه را به مدت شش ماه تعلیق نماید.
در صورت تکرار تخلف مجوز مؤسسه ابطال و صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه برای دارندگانمجوز فوق ممنوع خواهد بود.
ماده‌ 45ـ شرایط عمومی احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس مؤسسات مشاوره‌، کارشناسی وکارگاههای‌مرمت به شرح زیر است‌:
الف‌- کارشناسان‌:
1ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌.
2ـ دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر (حداقل کارشناسی‌) مرتبط با تخصص مورد نظر و
تجربه مفید وموثر.
3ـ فاقد سوء پیشه کیفری یا ممنوعیتهای قانونی موثر در ارایه خدمات موضوع این
آیین‌نامه‌.
4ـ دارای صلاحیت اخلاقی‌، امانت و تعهد حرفه‌ای باشند.
ب‌- اشخاص حقوقی‌:
1ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 2ـ خدمات موضوع این آیین‌نامه در اساسنامه
آنها قید شده‌باشد.
3ـ شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از حیث کارشناسان و متخصصان تمام وقت و مرتبط
با شرح خدمات‌مورد نظر داشته باشند.
4ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید دارای تحصیلات و تجربه مفید مرتبط با خدمات مورد نظرباشند.
5ـ مؤسسات مدیریت محوطه‌های فرهنگی تاریخی و موزه‌های خصوصی می‌توانند یک نفر باتخصص‌امور اقتصادی‌، برنامه‌ریزی و مدیریت را در ترکیب هیأت مدیره داشته باشند.
ماده‌ 46ـ دستورالعملهای مربوط به شرایط علمی و فنی لازم برای هریک از مؤسسات وکارگاهها، موزه‌هاو دفاتر کارشناسی موضوع این آیین‌نامه ظرف شش ماه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تدوین وابلاغ خواهد شد.
ماده‌ 47ـ متقاضیان براساس دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ومفاد این آیین‌نامه‌، تقاضای خود را همراه با مدارک مورد نظر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تقدیم‌خواهند کرد.
سازمان مکلف است حداکثر ظرف چهل و پنج روز تصمیم خود را به متقاضی ابلاغ نماید.
تصمیم سازمان درخصوص صدور یا عدم صدور مجوز قطعی خواهد بود.
ماده‌ 48ـ کلیه دستگاههای اجرایی در مواردی که کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی است‌،نظر به مؤسسات و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه که دارای مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی وگردشگری می‌باشند برای دستگاههای دولتی‌، در موارد مبتلابه در حکم نظر به کارشناسی رسمی دادگستری‌می‌باشد.
ماده‌ 49ـ موسسات‌، کارگاهها و کارشناسان موضوع آیین‌نامه براساس ظرفیتهای علمی و تجربی که دردستورالعمل صادر شده از سوی سازمان تعیین خواهد شد به درجه یک و درجه دو تقسیم می‌شوند.
ارایه خدمات موضوع این آیین‌نامه در مورد آثاری که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند،
صرفا از سوی‌موسسات‌، کارشناسان و کارگاههای درجه یک انجام خواهد شد.
ماده‌ 50- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امکانات لازم را برای ایجاد ساختار
اداری‌، نظام‌مدیریت و حقوقی متناسب برای اجرای مفاد این آیین‌نامه فراهم واعتبارات مورد نیاز را برای اعمال‌حمایتهای مقرر در بودجه سنواتی سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری تامین خواهد کرد.
محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

——————————-

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124338

  • نویسنده : مدیر سایت
  • تاریخ انتشار : ۰۷-۰۶-۹۳
  • دیدگاه‌ها خاموش


نظرات بسته شده است.